SLB Logo
석유 가스
뉴욕증권거래소 SLB
5599 San Felipe Houston, TX 77056 United States

SLB 보도자료